Kend dine værdier og nå dine mål

Dine værdier afgør om du får succes

Kender du dine værdier? Lever du efter dem? Hjælper de dig med at nå dine mål, eller er de en forhindring for dig? Ville du ønske at dine værdier var anderledes? Har du selv valgt dine værdier, eller er de skabt af verden omkring dig?

Vores værdsæt er vores kodeks ift. hvordan vi ønsker at leve. Når vi lever i overensstemmelse med vores værdier, føler vi os mere autentiske. Samtidig oplever vi mere glæde ved. Når vi derimod ikke lever efter vores værdier, bliver vi frustrerede og er i smerte. Vores værdier afgør vores beslutninger, vores fokus, og i sidste ende hvordan vi lever vores liv. De er ligeledes med til at afgøre, om vi får succes og når vores mål. Derfor er det så utroligt vigtigt at kende vores egne værdier.

Hvad er værdier?


Helt kort, så er værdier vores opfattelse af hvad der er værdifuldt og ønskværdigt, eller hvad der ikke er. Der findes 2 forskellige typer af værdier; henimod værdier og væk-fra værdier. Henimod værdier er, som navnet antyder, de værdier vi gerne vil leve efter. Eksempler på disse er: Sundhed, kærlighed, succes, miljøbevidst, frihed, tryghed, eventyrlysten og familiesammenhold. Modsat har vi nogle væk-fra værdier, som er nogle vi prøver at undgå. Eksempler herpå er: Frygt, bitterhed, jalousi, kedsomhed og at fejle.

Værdier er en af grundende til, at vi gør som vi gør, og føler som vi føler. Skal vi f.eks. udføre en opgave, som kræver at vi handler på en væk-fra værdi, så vil der opstå negative følelser omkring denne opgave. Det samme gør sig gældende, hvis opgaven er konflikt med en af dine vigtigste henimod værdier.

Forestil dig, at din vigtigste henimod værdi er tryghed. Du vil altså næsten gøre hvad som helst, for at opleve tryghed i alle situationer. Hvordan ville du da have det med at skulle springe i faldskærm? Nok ikke særlig godt, da det på ingen måde føles trygt. Hvis din vigtigste henimod værdi derimod var eventyrlysten, så ville du tage imod faldskærmsspringet med kyshånd, fordi du tillægger oplevelsen stor glæde.

Det er afgørende, hvordan vi hierarkisk har arrangeret vores værdier i forhold til hinanden. Er eventyrlysten højere på listen end tryghed, eller omvendt? Vores valg og handlinger afhænger af vores hierarkiske arrangering af værdisættet.

Hvordan opstår vores værdier?

I et blogindlæg http://emilnicolaisen.com/2016/11/20/hvorfor-handler-vi-vi-goer/ nævner jeg, at vores handlinger helt grundlæggende er styret af to kræfter. Nemlig smerte og glæde. Ved en given handling eller begivenhed tillægger vi en portion smerte og/eller en portion glæde. Internt opvejer vi de gode og negative følelser, og kan derefter kategorisere disse handlinger og begivenheder som gode, neutrale eller dårlige.

Gennem vores opvækst og voksenliv lærer vi at associere smerte og/eller glæde til begivenheder og handlinger. Det kan være gennem vores egne oplevelser, mødet med andre, samfundets normer eller vores forældres meninger. Vi laver altså forbindelser i vores hjerne, og vænner den dermed til, at nogle ting betyder smerte, mens andre ting betyder glæde. Hvilke associationer der skabes og hvordan, er forskelligt fra person til person. Disse forbindelser i hjernen kaldes også for overbevisninger. Det er altså det du tror om en bestemt situation, handling eller begivenhed.

 

Associationer og overbevisninger

Et eksempel er public speaking. Her har rigtig mange en overbevisning, som lyder noget i retning af: ”Når jeg står og taler til folk på en scene, så griner de ad mig, dømmer mig og ingen kan lide mig.” Dette forbinder de fleste med smerte. Eksemplet viser en hæmmende overbevisning, og kan være en forhindring for mange, i at tale offentligt, fordi vi naturligt nok prøver at undgå smerte.

Omvendt er der også nogle der forbinder glæde med public speaking, og denne forbindelse fungerer så som en støttende overbevisning.

Når alt kommer til at, så er en situation, begivenhed eller en handling, hverken god eller dårlig. Den er hvad vi gør den til, og det vi gør den til stammer fra vores overbevisninger. Disse overbevisninger er altså bygget op ad de associationer vi har dannet gennem vores opvækst gennem vores omgivelser, handlinger og måske endda gennem vores nedarvede gener.

Hvad har overbevisninger med værdier at gøre?

Værdier er mærkater vi giver vores overbevisninger. Har vi en række overbevisninger, hvor vi f.eks. associerer glæde til frihed, så vil frihed være en eftertragtet værdi. Det kan være, at vores store idol konstant viser rejsebilleder på instagram. Samtidig har vi måske oplevet en gang i livet, hvor vi følte frie og glade på samme tid. Til sidst kan det være, at vi har oplevet at være låst fast, og ikke kunne gøre det vi virkelig gerne ville, hvilket var smertefuldt for os. Alle disse begivenheder skaber forskellige overbevisninger, men de får os alle til at skabe en henimod værdi der hedder frihed.

Regler

Regler er den måde vi definerer de enkelte værdier – dvs. hvad der skal til for, at vi lever efter en given værdi. Med andre ord, så kan værdier betyde noget forskelligt fra person til person. Det afhænger af vores individuelle overbevisninger og regler.

Værdien ”frihed” kan for én person betyde, at vedkommende 2 gange om året kan tage på en uges ferie. For en anden kan det derimod betyde, at man skal være selvstændig erhvervsdrivende, selv kunne definere sine arbejdstider og holde ferie 2 måneder om året. Altså to vidt forskellige definitioner på værdier frihed. Vær opmærksom på, at desto flere regler vi har for at opnå en værdi, desto sværere er den er opnå.

På tværs af kulturer, sociale lag og aldre kan der være endnu større forskel på, hvilke regler vi har for at kunne opnå en given værdi. Det er derfor ikke blot vigtigt, at vi kender vores værdier, men også at vi kender vores regler. Ellers kan vi have nok så gode værdier, men hvis vi aldrig føler at vi opnår dem, eller ikke ved hvordan, så vil vi blive frustreret over aldrig at nå dem.

Grundværdier vs. Overfladeværdier

Nu har vi kigget på forskellen mellem henimod og væk-fra værdier. Samtidig har vi set, at værdier er mærkater, som vi sætter på en eller flere overbevisninger. Herudover har vi hver især forskellige regler for, hvornår vi lever op til vores værdier. En sidste ting, som er nødvendig at definere, for at forstå vores værdier helt, er forskellen på grundværdier og overfladeværdier.

Overfladeværdier er det vi tror vi gerne vil have, hvorimod grundværdier er det vi i virkeligheden ønsker. Et eksempel på en overfladeværdi er ”god økonomi”. Men de færreste af os, vil rent faktisk have flere penge. I stedet vil vi have det, som pengene giver os. Det kan være en følelse af frihed, en følelse af succes eller at vi føler os mere elsket, fordi vi har penge.

Det interessante er altså grundværdierne. Hvis du giver dig i kast med af finde dine egne værdier, skal du altså tænke på dine grundværdier. Hvis du har et overflademål, kan du spørge dig selv: ”Hvad vil det give mig?”. På den måde finder du frem til grundværdien.

Konflikter


Vi kender alle sammen følelsen af at skulle tage en svær beslutning. Det kan skyldes, at vi ikke er fuldt klar over vores værdier, men det kan også skyldes af vi oplever konflikter mellem vores værdier. Det kan være, at to værdier hierarkisk set ligger meget tæt på hinanden, og derfor ved vi ikke hvilken der er vigtigst.

Det kan også være, at vi har flere forskellige værdisæt som modarbejder hinanden. Et eksempel herpå er, at vi har et værdisæt der er baseret på samfundets normer. Dette kan være i modstrid med vores eget interne værdsæt. Vi adopterer altså værdier fra vores omgivelser. Men hvis vi ikke gør dem til vores egne, så har vi lige pludselig to sæt af værdier.

Et typisk eksempel på en samfundsnorm, er vores karrierevej. Vi starter i folkeskolen, så får vi en ungdomsuddannelse, så videreuddanner vi os til tømrer, økonom, læge mv. og så finder vi et fast arbejde. Denne norm, eller måde at gøre tingene på, forbinder vi med værdier som tryghed, økonomisk sikkerhed og anerkendelse fra andre. Men hvad nu hvis vores egne henimod værdier består af frihed og eventyrlyst? Ja, så er der en god chance for, at de to værdisæt kolliderer, og hvilke værdier skal vi så leve efter?

Vores henimod værdier og væk-fra værdier kan også skabe interne konflikter, og få os til at stå i stampe. Hvis vi eksempelvis har en vigtig henimod værdi der hedder succes, men samtidig prøver vi at undgå værdier som at fejle og være usikker. Fordi succes ofte kræver, at vi udforsker nye områder, hvor vi netop kommer til at fejle og føle os usikre. Denne konflikt resulterer i at vi ikke får succes, fordi vi fokuserer mere på at undgå vores væk-fra værdier.

Bliver du begrænset af dine værdier?


Værdier kan hjælpe os, eller forhindre os i at nå vores mål. Antag at vores højeste ønske at starte ud som selvstændig, hvilket er forbundet med store mængder utryghed. Samtidig er vores vigtigste værdi tryghed. Hvis det er tilfældet er der en god chance for, at vi aldrig giver det en chance. Det kan være, at det at være selvstændig opfylder en masse af dine øvrige værdier, som frihed, at bidrage, udvikling eller at udnytte alle dine talenter. Derfor er det rigtigt godt at være bevidst om, hvorfor vi handler, eller hvorfor vi ikke handler på et givent ønske. Hvis vi ikke er bevidste om, at det er værdien ”tryghed” der bremser os, så kan vi ikke gøre noget ved det. Men så snart vi ved, hvorfor vi bliver bremset, så kan vi handle på det.

Ofte bruger vi en masse undskyldninger, og udskyder vores handlinger, selvom vi egentligt godt ved hvad vi vil. Disse undskyldninger er egentlig bare symptomer, for vores indre frygt. I eksemplet ovenfor er vores frygt, at hvis vi går efter vores mål, så vil vi blive utrygge. Vi er altså bange for denne utrygge fornemmelse. Dette kan være en helt ubevidst forhindring. Derfor er det godt at kende vores værdier, for ellers er vi blinde for grunden til, at vi ikke handler på det vi virkelig vil.

Om målet er at blive selvstændig, at tabe os, finde en kæreste, få børn eller spørge om lønforhøjelse er ikke afgørende. Når vi kender forhindringen, har vi to muligheder.

  1. Vi kan ændre vores grundlæggende værdisæt, så det støtter os i vores målrealisering. Hvis vores behov for tryghed er forhindringen, kan vi øve os i at flytte denne værdi længere ned i hierarkiet.
  1. Vi kan erkende at forhindringen findes, og øve os i at acceptere de konsekvenser det vil have for os at nå vores mål. Hvis vores behov for tryghed igen bruges som eksempel, kan vi anerkende at vi er nødt til at føle os utrygge, for at nå vores mål. Det kan endda være at vi kan bruge denne utrygge følelse, som et signal til, at vi nu er på rette vej. Samtidig kan vi prøve at skabe tryghed i andre dele af vores liv, så vi har overskud til at føle os utrygge i den givne målrealiseringsproces.

Vælger vi ikke at gøre noget ved vores forhindring, så vil vi stå i stampe, og sandsynligvis blive frustrerede over ikke at nå vores mål. Der er nemlig opstået en konflikt mellem vores mål og vores værdier.

Guide til værdianalyse


Nedenfor er en kort guide, du kan bruge til at finde dine egne værdier. Du starter med henimod værdierne. Altså de værdier du gerne vil opnå og leve efter. Husk at tænke på dine grundværdier, når du går trinene igennem.

Du kan finde en øvelsesvejledning til værdianalysen på https://emilnicolaisen.com under menuen: Værktøjer, eller download den her.

Trin 1: Find dine nuværende henimod værdier

Lav en liste med alle de henimod værdier du lever efter lige nu. Udvælg dernæst de 10 som er vigtigst for dig lige nu.

Hjælpespørgsmål:  Hvad har været vigtigst for dig i dit liv?

Trin 2: Find den hierarkiske orden af dine værdier

Sæt nu dine 10 værdier i hierarkisk orden, efter hvilke det er vigtigst for dig at leve efter lige nu.

Hjælpespørgsmål: Hvad har været vigtigst for dig ____ eller ____? Sammenlign alle værdierne. Du kan med fordel skrive værdierne på små sedler, så du nemt kan bytte om på dem.

Trin 3: Find konsekvenserne

Find alle de konsekvenser dit nuværende værdisæt har for dig. Gennemgå alle dine 10 værdier.

Hjælpespørgsmål:

  • Hvad giver det dig, at have denne værdi på denne plads på din liste?
  • Hvad er ulempen ved at have denne værdi på denne plads på listen?

Trin 4: Find ud af hvilke værdier, du gerne vil leve efter fremover

Lav nu en ny liste og skriv de 10 vigtigste værdier ned, som du vil leve efter fremover. Er de identiske med dem du fandt i trin 1, så er det kun godt, og det kan være du har fået en ny indsigt alligevel.

Hjælpespørgsmål:

  • Hvilke værdier skal prioriteres højest for, at du kan blive den person, du virkelig vil være og respekterer?
  • Hvilke værdier må du skille dig af med for, at du kan blive den person, du virkelig vil være og respekterer?
  • Hvilke værdier må du nødvendigvis tilføje for, at blive den person du ønsker?

Trin 5: Find den hierarkiske orden af dine nye værdier

Sæt nu de nye værdier i hierarkisk orden.

Hjælpespørgsmål: Hvilken rækkefølge må dine værdier nødvendigvis være i, for at du kan blive den person du ønsker?

Trin 6: Find reglerne for dine værdier

Find ud af hvad der skal til for at du lever efter dine værdier. Find ud af hvor mange/få regler du har, for at opleve den enkelte værdi. Har du nemt eller svært ved få din værdi opfyldt. Eksempel: Jeg føler mig sund hver gang jeg løber en tur.

Hjælpespørgsmål: Jeg føler _____ (værdien) hver gang jeg ______ (handling)

Trin 7: Ændre dine regler

Hvis du har for mange regler for dine henimod værdier, så er de rigtig svære at opnå. Se om du i stedet for at skulle opfylde x, y og z for føle værdien, så kan omformulere det, så du blot skal opfylde x, y eller z. Du substituerer altså blot ”og” med ”eller”.

Derudover er det også vigtigt, at den handling der skal til for at du føler værdien er inden for din egen kontrol. Hvis du kun kan opnå værdien ved ydre omstændigheder, får du meget svært ved at føle den.

Trin 8: Gentag trin 1-7 for dine væk-fra værdier

For at finde dine væk-fra værdier, gentag da trin 1-7 med væk-fra værdierne i stedet.
Den eneste forskel er i trin 7. Her skal du gøre det modsatte af det du gjorde med henimod værdierne. Hvis dine væk-fra værdier er for nemme at opfylde, så gør dem sværere at opnå ved at sætte ”og” imellem.

Afrunding


Du kender nu dine værdier, og ved hvilke konsekvenser de har for dig. Når du kender dem, har du mulighed for at ændre dem, hvis de f.eks. begrænser dig på den ene eller anden måde. Du kan også tænke over hvorfor de er opstået, måske er det en gammel overbevisning som ikke gælder mere.

Lige meget hvad, så håber jeg du har fået en indsigt, som du kan bruge til at tage de rigtige beslutninger fremadrettet. Samtidig kan du leve mere i overensstemmelse med dine værdier, hvilket giver en følelse af autenticitet.